lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Publicera i LUP samt äldre examensarbeten

LUP Student Papers

LUP Student Papers är ett publikationsverktyg för examensarbeten som tillhandahålls av Lunds universitet. Det är uppsatsförfattaren som själv lägger in uppsatsen i LUP. Den inlagda posten granskas och godkänns för publicering av avdelningens LUP-administratör.

När uppsatsen är publicerad är den nåbar av externa sökmotorer och databaser som Uppsök och Uppsatser.se.  

För att kunna ladda upp din uppsats i LUP behöver du:

* Din uppsats i pdf-format
* Din StiL-inloggning
* Vara registrerad på uppsatsterminen
* En webbläsare som tillåter pop up-fönster

Läs mer här: LUP-manualLUP workflow

Examensarbeten till och med 2014

Rapporter som är påbörjade från och med höstterminen 2014 publiceras direkt i LUP. Tidigare års examensarbete återfinns nedan. 
Rapporterna är sorterade årsvis med senast överst.

Klickbara titlar innebär att examensarbetet finns tillgängligt som pdf i fulltext eller som sammanfattning. Tryckta versioner av rapporterna finns hos avdelningen för Fastighetsvetenskap.

2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   

Äldre examensarbeten (1996-2004) 

2014

15/5323
Reglerna om 20-årig gränshävd, 18 § JP
Författare: Linda Persson
Sökord: Gränshävd, Fastighetsbestämning

14/5322
Skaftfastigheter
Författare: Olof Thimfors
Sökord: Skaftfastigheter, fastighetsbildning, utfartsväg, allmän va-anläggning, ledningar, detaljplan, marköverföring, gemensamhetsanläggning, servitut, fastighetstaxering, lantmäterimyndighet, kommun

14/5321
Värdering av skogsfastigheter - en statistisk analys av värdepåverkande faktorer
Författare: Emma Nilsson

14/5320
Kan trygghetsboende leda till kostnadsbesparingar inom äldrevården?
Författare: Filippa Lindnér
Sökord: Trygghetsboende, Helsingborg, särskilt boende, hemtjänst, 65+, kostnadsbesparing, äldrevård

14/5319
Förtida tillträde och ersättning
Författare: Peter Lindkvist & Patrik Strömgren
Sökord: Fastighetsbildningslagen, förtida tillträde, tillträde, anläggningslagen, ledningsrättslagen, värdetidpunkt

14/5318
Exploatering i allmänhet och uppfyllande av mål i synnerhet
Författare: Maria Montelius

14/5317
Gode män i lantmäteriförrättningar
Författare: Jennie Fröström
Sökord: fastighetsbildning, lantmäteriförrättning, gode män, förrättningslantmätare, förtroendevald, politiker, fastighetsbildningslagen

14/5316
Regionplaner i Skåne - är regionplaner ett verktyg för hållbar samhällsutveckling i Skåne
Författare: Patrik Lundberg & Charlotte Olsson
Sökord: regionplan, hållbar samhällsutveckling, strategisk planering, planeringsteori, Skåne, kommunal planering

14/5315
Effektivisering av planprocessen - med utgångspunkt i plan- och bygglagstiftningen
Författare: Elin Djus
Sökord: Plan- och bygglagen, planprocess, planmonopol, lean, externalitet

14/5314
Riksintressens effekt på bostadsexploateringen
Erika Persson & Nicole Roos

14/5313
Sakägarbegreppet vid lantmäteriförrättningar
Författare: Malin Larsson & Elisabeth Lund
Sökord: sakägare, nyttjanderättshavare, servitutshavare, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen, företagsskada, miljöskada, förrättning, utredningsplikt

14/5312
Värdet av cykelparkering och bilparkering för handeln i Göteborgs innerstad
Författare: Matilda Lundkvist & Elin Svensson
Sökord: cykelparkering, bilparkering, tillgänglighet, handel, omsättning

14/5311
Fastighetsdiversifiering i Europa - ur ett svenskt perspektiv
Författare: Christina Hållberg & Andreas Börjesson

14/5310
Urban Land Management for a Better Microclimate - the case of Dar es Salaam, Tanzania
Författare: Jim Alexandersson & Emil Ljung
Sökord: Microclimate, Dar es Salaam, Tanzania, urban land management, urban climate, urban planning, thermal comfort

14/5309
Fastighetsbestämning av fastighetstillbehör
Författare: Martin Petersson
Sökord: Fastighetsbestämning, fastighetstillbehör, fast egendom, lös egendom, byggnad, anläggning, servitut

14/5308
Småhustomters marginalvärde
Författare: Alexander Haglund & Emil Nilsson
Sökord: marginalvärde, hedonisk regressionsanalys, förrättningsakt, marköverföring

14/5307
Marknadsanalys av pop up-butiker
Författare: Josefin Karlsson & Sofia Dalberg

14/5306
Varför uppstår slumområden
Författare: Fortesa Uka & Caroline Persson Svärd

14/5305
Optioner i kommersiella hyresavtal
Författare: Sima Ghaemi
Sökord: optioner, kommersiella hyresavtal, investerare, hyresmarknad, fastighetsmarknad

14/5304
Lagt spår ligger - spårvägen som värdeskapande faktor på fastighetsmarknaden
Författare: Emma Bengtsson & Marie Ekberg
Sökord: spårväg, fastighetsvärde, regressionsanalys, Malmö, hållplats, nod, urban ekonomi, markexploatering

14/5303
Markanvisningsavtalet - avtalets juridiska styrka och dess praktiska användning
Författare: Martin Håkansson & Viktor Lindeborg
Sökord: Markanvisning, markanvisningsavtal, markexploatering, kommun, byggherre, exploatör, avtalsbundenhet

14/5302
Betalningsvilja för stationsnära läge - påstådda och observerade preferenser hos kontorshyresgäster i Linköping
Författare: Mikael Dotevall & Niklas Wetterling
Sökord: Kontor, resecentrum, betalningsvilja, hyresmarknad, regression, fastighet

14/5301
Marknaden för reklam på fastigheter
Författare: Gabriella Jonsson Edfast & Emelie Stigsson
Sökord: Utomhusreklam, reklamskylt, fastighet, bygglov, upplåtelseform

14/5300
Kommunal markförsäljning
Författare: Karolina Jimson & Sara Jonasson
Sökord: Kommunalt markägande, markanvisningsavtal, exploatering, upplåtelseform, byggnadsskyldighet, tekniska egenskapskrav

14/5299
Markanvisning för kontor och handel
Författare: Frans Martinsson & Viktor Rosengren
Sökord: Markanvisning, exploatering, kontor, handel, kommunalt markägande

14/5298
Kreditvillkor för mindre vanliga kunder eller ändamål
Författare: Marina Nyman

14/5297
Struktur och organisation av Schweiz fastighetsbildningssystem
Författare: Gustaf Lunde
Sökord: Schweiz, fastighetsbildning, fastighetsregistrering, fastighetsregister, lantmäteri, fastighetssystem, fastighetsbildningssystem

14/5296
Fastighetsutveckling av en före detta huvudkontorsbyggnad
Författare: Björn Eng & Therese Paulsson
Sökord: Fastighetsförvaltning, huvudkontor, fastighetsutveckling, urbanekonomi

14/5295
Vilka faktorer förklarar skillnader i småhusprisutvecklingen i städer utanför storstadsregionerna
Författare: Sofie Pettersson
Sökord: Småhusprisutveckling, korrelation, regressionsanalys, medelstora städer, exportsektor

14/5294
E-handelns påverkan på köpcentrums fastighetsvärden
Författare: Isabella Lundgren
Sökord: E-handel, köpcentrum, fastighetsvärden, NFC, multikanaler

14/5293
Syssloman - Förordnad av Lantmäterimyndigheten eller Länsstyrelsen
Författare: Selda Ali & Ingrid Aronsson
Sökord: Fastighetsreglering, anläggningslagen, fastighetsbildningslagen, enskilda vägar, anläggning, syssloman, Trafikverket, Lantmäterimyndigheten, samfällighetsföreningar, styrelse, Länsstyrelsen, lag om förvaltning av samfälligheter.

2013

13/5292
Klyvning för att minska stämpelskatt
Författare: Annika Selander
Sökord: Klyvning, stämpelskatt, andel i fastighet, samäganderätt, fastighetsreglering, avstyckning

13/5291
Ekonomisk reglering vid ändrad delaktighet i gemensamhetsanläggningar - En studie i när ersättning ska utgå och hur den ska beräknas
Författare: Karin Gustafsson & Malin Södergren
Sökord: Gemensamhetsanläggning, inträdesersättning, anläggningslagen, enskild väg, vägförening, vägsamfällighet, andelstalsändring, andelstal, samfällighetsförening
**Utsett till bästa examensarbete inom fasttighetsrätt år 2014 av Samhällsbyggarna**

13/5290

13/5289

13/5288
Analysis of the Ethiopian expropriation process - In rural areas in the Amhara Region
Författare: Johan Faust & Henrik Handeland
Sökord: Expropriation, rural land, public purpose, compensation, Amhara

13/5287
Grön förädling av fastigheter
Författare: Natalie Aranda & Sara Ekstrand
Sökord: Gröna fastigheter, förädling, miljöcertifiering, kommersiella fastigheter

13/5286
Från industrihamn till blandad stads- bebyggelse med stationsnära läge - Utvecklingsaspekter med ett kommersiellt fokus för Nyhamnen i Malmö
Författare: Martin Johansson
Sökord: CBD, hamnområde, kommersiell fastighetsutveckling, Malmö, Nyhamnen, stationsnära, stadsplanering, stadsutveckling, urban ekonomi

13/5285

13/5284
Vurdering og beskatning af fast ejendom i Danmark og Sverige
Författare: Lars Berg
Sökord: Taxering, beskattning, fast egendom

13/5283
Jäv i lantmäteriförrättning
Författare: Robin Zachrisson
Sökord: Jäv, lantmäteriförrättning, opartiskhet, rättssäkerhet, saklighet

13/5282
The Subdivision and Amalgamation Procedure in Sri Lanka
Författare: Lars-Jonas Kaddik & Jona Rydberg
Sökord: Subdivision, Amalgamation, Sri Lanka, Landowner, Cadastral Procedure, Land registration, Title, Deed, Bim Saviya

13/5281
Miljöskadas påverkan på fastighetspriserna vid järnvägsutbyggnad
Författare: David Svensson
Sökord: Bulleråtgärder, dubbelspår, Västkustbanan, avstånd till järnväg, hedonisk regressionsanalys, betalningsvilja, fastighetsvärde

13/5280
Varför omsätts och bebyggs inte gammal tomtmark i kommuner med bostadsbrist?
Författare: Mattias Borgström & Jesper Schreiter
Sökord: Skåne, obebyggd tomtmark, detaljplan, enkät, fastighetsägare, bygglov, byggrätt, hinder

13/5279
Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar
Författare: Johannes Dahlström & Viktor Skult
Sökord: Samfällighetsförening, vägsamfällighet, vägförening, gemensamhetsanläggning, andelstal

13/5278
Jordbruksnormen - Anpassningsersättning vid specialodling
Författare: Emma Nilsson & Elin Svensson
Sökord: Jordbruksnormen, expropriationslagen, vägintrång, specialodling, anpassningsersättning
*Kandidatuppsats*

13/5277
Framtidens äldreboendemarknad
Författare: Moa Chley Tegnelund och Anna Möller
Sökord: Boende för äldre, samhällsfastighet, äldrebostadsmarknad, byggnadsutformning, lokalisering

13/5276
Fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplan
Författare: Emma Hedin
Sökord: Fastighetsindlningsbestämmelse, detaljplan, FIB

13/5275
Tvångsreglering av onyttiga samfälligheter - En modell för bedömning av båtnadsvillkoret
Författare: Caroline Assarsson & Emma Ericsson
Sökord: Onyttiga samfälligheter, fastighetsreglering, modell, båtnadsvillkoret, vinstfördelning, jordbruksnormen, jordbruksfastighet, skogsfastighet

13/5274
Bestämmande av avgiften för bostadsarrenden
Författare: Jeanette Bosund &Malin Malmström
Sökord: Arrendator, arrendeavgift, arrendenämnd, arrenderättens värde, avkastningskrav, besittningsskydd, bostadsarrende, markägare, markvärde, marktaxeringsvärde, nyupplåtelse, ortsprisjämförelse, skälig avgift, skälighetsbedömning, tomträtt

13/5273
Strömfallsrätt - Vattenrättsliga villkor för småskalig vattenkraft
Författare: Filip Storm
Sökord: miljörätt, vattenrätt

13/5272
Värdering och pris vid exekutiv auktion av kommersiell fastighet -Hur förhåller sig försäljningspriset till marknadsvärdet?
Författare: Johan Gustafsson & Fabian Musiolik
Sökord: Exekutiv auktion, kommersiell fastighet, fastighetsvärdering, Kronofogdemyndigheten, utmätning, panträtt

13/5271
Investeringsstrategier hos fastighetsbolagen i Malmö
Författare: Charlotte Pettersson & Anna Ragell
Sökord: Kommersiella fastigheter, investeringsstrategier, portföljsammansättning, diversifiering, risk, förvaltning

13/5270
Lämpliga jordbruksfastigheter
Författare: Nickie Lindblom & Emy Olofsson
Sökord: Jordbruksfastighet, lämplig fastighet, jordbruksmark, fastighetsbildningslagen, stäm-pelskatt, brukningsavstånd, företagsekonomiskt krav, skifte

13/5269
Hinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav
Författare: Sara Nilsson
Sökord: Bostadsbrist, Bruksvärdesprincipen, Bolånetak, BBR, Kommunala särkrav, Flytt-kedjan
*Kandidatuppsats*

13/5268
Business Improvement District (BID) – Vilken utformning fungerar i Sverige?
Författare: Jens Edholm
Sökord: Business Improvement District, friåkare, fastighetssamverkan, stadskärneutveckling, allmän platsmark, gemensamhetsanläggning, kommunala avgifter, klubbteori

13/5267
Hur exploatering av åkermark kan begränsas – en växande fråga
Författare: Annika Andersson & Anna Joelsson
Sökord: Exploatering, jordbruksmark, åkermark, styrmedel, riksintresse, skatt
**Utsett till bästa examensarbete inom fasttighetsrätt/rättsekonomi år 2013 av Samhällsbyggarna**

13/5266
Skadevärdering av olovligt avverkade tomträd - Hur ska olovlig avverkning av träd på annans tomtmark värderas?
Författare: Johanna Blixt & Emma Gustavsson
Sökord: Tomtanläggning, träd, avverkning, skadevärdering, värderingsmodell, Koch, Stritzke, VAT03

2012

12/5265
How can the city centre of San José be more attractive? -A minor field study in Costa Rica
Författare: Maria Haraldsson & Camilla Kerrén
Sökord: urban sprawl, attractive centre, city centre, San José, pedestrians, public transport, urbanisation, Costa Rica

12/5264
Avvikelser från arbetsplaner
Författare: Jesper Wern
Sökord: Avvikelser, arbetsplan, vägområde, tillägg, oväsentlig avvikelse, fastställelseprövning, markförhandlare, Trafikverket, bygghandling, vägbyggnadsprocessen, kompletterande arbetsplan, totalentreprenad

12/5263
Gröna hyresavtal för livsmedelshandeln – utformning och sanktionsmöjligheter
Författare: Jenny Ekberg & Marianne Lindkvist
Sökord: Gröna hyresavtal, Hyresavtal, Sanktioner, Påföljder, Livsmedelslokaler, Miljöarbete, Kommersiella fastigheter, Miljöcertifiering av byggnader

12/5262
?

12/5261
Prisförändringar hos fastigheter vid förflyttningar av järnvägsstationer, en hedonisk prismodell
Författare: Erik Zetterqvist
Sökord: Hedonisk regression, järnvägsstation, prisförändring, fastigheter

12/5260
Dispens från strandskyddet - En jämförelse före och efter lagändringen 2009
Författare: Madeleine Jeppsson Krell
Sökord: Strandskydd, dispens, särskilda skäl, lagändring, LIS, landsbygdsutveckling i strandnära läge, miljöbalken, kommuner

12/5259
Väsentlighetsvillkoren gällande servitut och gemensamhetsanläggning för brygga
Författare: Jonas Lundgren & Gustav Svebring,
Sökord: Väsentlig betydelse, väsentlighetsvillkor, servitut, gemensamhetsanläggning, brygga,
båtplats. 

12/5258
Ägarlägenheter -Marknaden idag
Författare: Lina Persson & Carolina Rasmusson
Sökord: Ägarlägenhet, värde, fastighetsmarknad, förväntningar

12/5257
Positiva prestationer för tjänande fastigheter vid servitut och ledningsrätt
Författare: Linus Lundin
Sökord: Avtalsservitut, officialservitut, ledningsrätt, positiva prestationer, underhåll, drift, tjänande fastighet, belastad fastighet

12/5256
Parkeringsplatser eller bostäder i centrala Malmö –Vad ger det högsta värdet?
Författare: Anna Andersson & Maja Hansson
Sökord: Fastighetsvärdering, parkering, byggrätt, fastighetsvärde, bygglov

12/5255
Kommuners möjligheter att styra upplåtelseformen för bostäder
Författare: Niklas Lidström
Sökord: Upplåtelseform, tomträtt, prisdifferentiering, tilläggsköpeskilling, markanvisningsavtal, genomförandeavtal, exploateringsavtal, kommun, byggherre, fastighetsköp, kommunallag.

12/5254
Vägfrågor vid ledningsrätt
Författare: Anders Henriksson
Sökord: Ledningsrätt, ledningsrättslagen, gemensamhetsanläggning, anläggningslagen,
samfällighet, samfällighetsförening, enskild väg, samfälld väg, underhållskostnad för
väg, rätt att använda väg.

12/5253
Gemensamhetsanläggningar inom detaljplan
Författare: Otto Martler & Mårten Nilsson
Sökord: Gemensamhetsanläggning, detaljplan, anläggningslagen, stadigvarande betydelse, väsentlig betydelse, exploateringsprocessen

12/5252
Andrahandsupplåtelse av ledningsrätt
Författare: Charlotte Gustafsson & Anna Konradsson
Sökord: Andrahandsupplåtelse, ledningsrätt, elektronisk kommunikation, teleoperatör,
samlokalisering, andrahandshavare, ledningsrättshavare

12/5251
Delning av fiske vid fastighetsbildning
Författare: Jens Nilsson & Marcus Söderström
Sökord: Delning av fiske, fastighetsbildning, lantmäteriförrättning, fiskevårdsområde, fiskesamfällighet

12/5250
Vägservitut för samfällighetsföreningar
Författare: Erik Jönsson & Saif Saleh
Sökord: Vägservitut, AL 50 a §, väsentlig betydelse, särskilda skäl, årlig ersättning

12/5249
Markåtkomst för olovliga byggnader, anläggningar och ledningar –enligt FBL, AL och LL
Författare: Sebastian Svensson
Sökord: Båtnadsvillkor, fastighetsreglering, gemensamhetsanläggning, klyvning, ledningsrätt, lokalisering, markåtkomst, marköverföring, olovlig byggnation, servitut, tvist, tvångssituation

12/5248
Internhyressättning av lokaler för kommunala verksamheter
Författare: Anna Jonasson
Sökord: Internhyra, internhyressystem, ekonomiskt styrmedel, lokaleffektivitet, incitament,
kommunal verksamhet

12/5247
Restfastigheter
Författare: Elin Johansson & Malin Persson
Sökord: Restfastighet, olämpliga fastigheter, exploatering, FBL 3:9, kommunikationsfastighet, kommunikationsyta, herrelös fastighet, oklara ägandeförhållanden, abandonerad fastighet

12/5246
Generationsskiften i skogsfastigheter
Författare: Emelie Svensson

12/5245
Kommunala köp av paketerade fastigheter
Författare: Emmie Johnson
Sökord: Paketerade fastigheter, kommunala bolag, skatteproblematik, bolagsförvaltning

12/5244
Vad krävs för ett framgångsrikt Ideontorg i Lund?
Författare: Malin Knutsson
Sökord: Torg, Ideon Science Park, spårväg, fastighetsutveckling

12/5243
Bostadspriserna och läget –tillämpning av den monocentriska stadsmodellen
Författare: Patrik Larsson
Sökord: Fastighetsmarknad, Bostadspriser, Monocentrisk, Stad, CBD, Hedonisk prissättningsmodell, Prisbildning

12/5242
Ekonomiska planer i bostadsrättsföreningar och deras värde som prognosinstrument
Författare: Gabriella Palmér
Sökord: Bostadsrätt, bostadsrättsförening, ekonomisk plan, ekonomisk kalkyl, nybildning, ombildning, driftskostnader, mediakostnader, intygsgivare

12/5241
Stora gemensamhetsanläggningar
Författare: Joakim Ohlsson
Sökord:  Gemensamhetsanläggning, anläggningslagen, enskild väg, vägförening, vägsamfäl-lighet, samfällighet, samfällighetsförening, storlek, delägarfastighet, delägare, huvud-mannaskap, ändamål, komplicerad, vindkraftverk
**Utsett till bästa examensarbete inom fasttighetsrätt/rättsekonomi år 2012 av ASPECT**

2011

11/5240
Schaktmassor - äganderätt och ersättning
Författare: Zandra Jönsson
Sökord: Schaktmassor, fast egendom, lös egendom, ersättning, äganderätt, servitut, expropriation.

11/5239
Jämförelse mellan servitut,gemensamhetsanläggning och ledningsrätt
Författare: Daniel Johansson
Sökord: Jämförelse, Officialservitut, Gemensamhetsanläggning, Ledningsrätt, Avtalsservitut

11/5238
Gemensamhetsanläggningar för parkering
Författare: Emma Ramde
Sökord: Gemensamhetsanläggning, parkering, samfällighetsförening, andelstal, parkeringsnorm

11/5237
En väl fungerande bostadsmarknad
Författare: Sahar Amini
Sökord: Fastighetsmarknad, bostadsbrist, bostäder

11/5236
Jordbruksnormen -Värderingsmetodens tillämpning och anpassning idag
Författare: Petter Öhman
Sökord: Jordbruksnorm, vägintrång, intrångsersättning, expropriation

11/5235
Kommunala incitament att överlåta mark till kommersiella verksamheter -framväxten av verksamhetsområden i Stora Bernstorp och Norra Flansbjer i Burlövs kommun
Författare: Johan Rapping
Sökord: Markpolitik, incitament, kommersiella verksamheter, kommunal ekonomi, kommunala befogenheter, kommunalekonomisk utjämning, samhällsplanering

11/5234
Ägarlägenheter -En genomgång av genomförda förrättningar
Författare: Dijedona Kelmendi & Cecilia Skånberg
Sökord: Ägarlägenhet, gemensamhetsanläggning, gränsdragning, samfällighetsförening,
stadgar, servitut, andelstal

11/5233
Fastighetsbildning och bygglov
Författare: Emma Bernvill
Sökord: Fastighetsbildning, bygglov, beslutsordning, mindre avvikelse, liten avvikelse, lagtillämpning

11/5232
Bostadsfastigheter med skog för husbehovsved
Författare: Erik Johansson
Sökord: Fastighetsbildning, bostadsfastighet, skogsbruk, husbehovsved, skyddszon

11/5231
Allmänna intressen vid lantmäteriförrättningar
Författare: Hans Linderbert & David Svantesson
Sökord: Allmänna intressen, lantmäteriförrättning, samråd

11/5230
Christoffer Grönberg

11/5229
Ge mig en skärgårdsö - Vad påverkar en skärgårdsfastighets marknadsvärde
Författar: Michaela Brandt Wåhlberg
Sökord: Fastighetsvärdering, Hedonisk prissättningsmodell, Småhus, Marknadsvärde, Prispåverkande faktorer, Skärgårdsfastighet, Göteborgs skärgård, Stockholms skärgård
*Kandidatuppsats*

11/5228
Utsiktsservitut och olovlig trädfällning
Författre: Joel Hall
Sökord: Servitut, utsiktsservitut, olovlig trädfällning, vinstdelning

11/5227
Prissättning av mark vid frivilliga fastighetsregleringar
Författare: Viktor Bjelvenfeldt & Gustav Magnusson
Sökord: Fastighetsreglering, prissättning, marköverföring, ersättningsregler, småhusfastighet, marginalvärde, ägoslag

11/5226
Fastighetsförvaltningens säljprocess -En rekommendation om hur säljprocessen inom lokaluthyrning kan bedrivas
Författare: Henrik Isaksson & Henrik Svensson
Sökord: Säljprocess, lokaluthyrning, fastighetsförvaltning
**Utsett till bästa examensarbete inom fastighetsekonomi år 2011 av ASPECT**

11/5225
Försäljning av kommunal mark med byggrätt
Författare: Miroslav Vujičić
Sökord: Byggrätt, markexploatering, kommunal markförsäljning, fastighetsvärdering, Göteborg

11/5224
Naturgasprospektering i Skåne
Författare: Fredrik Johansson, Jonas Pettersson
Sökord: Naturgas, undersökningstillstånd, bearbetningskoncession, Shell, Skåne, minerallag

2010

10/5223
Den nya ekonomiska geografin
Författare: Erik Kasselstrand
Sökord: Ekonomisk bas, exportsektor, fastighetsmarknaden, fastighetsprisutveckling, fastighetsmultiplikator

10/5222
Specialfastigheter -En granskning och belysning av värderingsförfarandet
Författare: Johanna Nyström & Fredrik Närholm
Sökord: Specialfastighet, ändamålsfastighet, ändamålsbyggnad, fastighetsvärdering

10/5221
Stadsplan -Stadens kvalitetssäkring
Författare: Karin Johansson
Sökord: detaljplan, kvalitet, exploateringsprocess, fördjupad översiktsplan, hållbar stadsutveckling, kvalitetsprogram, kvalitetssäkring, metodutveckling ortsanalys, plansystem, aktörer, stadsplan, stadsplaneringsmetoder, översiktsplan

10/5220
Ledningsrätt -används det för lite?
Författare: Adam Bove & Viktor Dalbert
Sökord: Ledningsrätt, avtalsservitut, jämförelse, användning, brister, lagstiftning

10/5219
Etablering av publika verksamheter i Norra Sorgenfri - En studie över hur en gynnsam marknad skapas
Författare: Mats Blomqvist & C J Martin Ivarsson
Norra Sorgenfri, funktionsblandning, befolkningstäthet, stadsförnyelse, brownfield development

10/5218
Sammanläggning
Författare: Madelene Gustafsson & Nina Johansson
Sökord: Sammanläggning, Stämpelskatt, Fastighetsreglering, Förrättningsprocessen, Rättssäkerhet, Förrättningslantmätare

10/5217
Uppsägning av tomträtter
Författare: Erik Löfgren
Sökord: Tomträtt, uppsägning, ersättning, expropriation, kommun

10/5216
Marknaden för råmarksfastigheter
Författare: Jonas Holmberg
Sökord: Markexploatering, avkastning, råmark, transaktionshistorik, nettonuvärde

10/5215
Inställda lantmäteriförrättningar
Författare: Richard Edenhofer Klang
Sökord: Lantmäterimyndighet, förrättning, inställa, prövning, beslut, villkor, hinder

10/5214
Tredimensionellt utrymme eller servitut för järnvägstunnlar?
Författare: Anna Gustafsson & Karin Högberg
Sökord: Tredimensionellt fastighetsutnyttjande, servitut, tredimensionellt utrymme, tredimensionell fastighet, tredimensionellt fastighetsutrymme, järnvägstunnel, Citytunneln, Citybanan, markåtkomst.

10/5213
Hyllievång hela Hyllie, Sammankopplingen av Hyllievång med närliggande stadsdelar och dess integration i staden
Författare: Adis Baksic

10/5212
Värdehöjande fastighetsförvaltning -Hur normbrytande beteende kan motverkas och en gentrifieringsprocess främjas
Författare: Maria Bielak & Martina Larsson
Sökord: Fastighetsförvaltning, The Broken Window Theory, gentrifiering, fastighetsägare, hyreshus, relationsförvaltning, självförvaltning, Malmö

10/5211
Gated Communities - Hur ser ett svenskt grindsamhälle ut?
Författare: Stefan Lovén
Sökord: Allmän plats, begränsat tillträde, gated community, grindsamhälle, Lugnet, muromgärdat bostadsområde, privatisering av staden, Sverige, USA, Victoria park

10/5210
Ersättning vid vindkraftsutbyggnad
Författare: Ludvig Lidegran
Sökord: Ersättning, vindkraft, utbyggnad, arrende, anläggning

10/5209
Markavvattningsföretag – lagstiftning och probleminventering
Författare: Karin Irestål
Sökord: Markavvattning, dikningsföretag, vattenlagen, miljöbalken, förrättningsförfarande, kunskapsbehov
**Utsett till bästa examensarbete inom fasttighetsrätt/rättsekonomi år 2011 av ASPECT**

10/5208
Olämpliga servitut
Författarre: Eric Norén
Sökord: Servitut, väsentlighetsvillkoret, ändamålsenlig fastighet, härskande fastighet, servitutsrekvisit

10/5207
Luktimmissioner -Hur påverkas fastighetens marknadsvärde?
Författare: Jacob Thörnblad
Sökord: Fastighetsvärdering, huspriser, immissioner, lukt, hedonisk prissättningsmodell

10/5206
Kostnader för markåtkomst vid väginvesteringar -Konsekvenser av den föreslagna förändringen av expropriationslagen
Författare: Fredrika Blom, Cornelia Lindberg
Sökord: Ersättning, expropriation, markåtkomst, väginvestering, vägrätt

10/5205
Drift- och underhållskostnader för flerbostadshus -En undersökning av kostnadssamband
Författare: Daniel Johnsson
Sökord:

10/5204
Strata titles i NSW -en jämföresle med de svenska alternativen
Författare: Mathias Cronqvist
Sökord: Ägarlägenheter, strata titles, Australien, delad användning, 3D-fastighet, fastighetsförvaltning, dispytlösning, bostadsrätter

10/5203
Bromma flygplats -värdering av alternativ markanvändning
Författare: John Eriksson
Sökord: Bromma, flygplats, värdering, markanvändning, exploatering

10/5202
Rättighetshantering vid tredimensionell fastighetsbildning
Författare: Amelie Palmgren
Sökord: Tredimensionell fastighet, 3D-fastighet, tredimensionell fastighetsbildning, 3D-fastighetsbildning, rättigheter, tillförsäkring av rättigheter

10/5201
Omsättningsbaserad hyra i köpcentrum -En studie över utvalda svenska konfektionskedjors hyresbetalningsförmåga
Författare: Pia Alanko, Veronica Göransson
Sökord: Butiksekonomi, hyressättning, konfektion, köpcentrum,omsättningshyra

10/5200
Due diligence vid fastighetsöverlåtelser -Granskning av användningen i Sverige
Författare: Dan Hansson
Sökord: Due diligence, företagsgenomlysning, fördjupad företagsbesiktning, komersiell fastighetsöverlåtelse, fastighetstransaktion

10/5199
Olovligt hinder på enskild väg
Författare: Henrik Franzén
Sökord: Särskild handräckning, servitut, enskild väg, hinder

10/5198
Markanvändning på Arlanda -En fallstudie av Stockholm - Arlanda Airport och fenomenet Airport Cities
Författare: Andréas Björnsson, Jacob Karlsson
Sökord: Arlanda, markanvändning, Airport Cities, besittningsskydd, tomträtt, hyra, arrende

2009

09/5197
Fastighetsbildning för vindkraftsändamål
Författare: Gustav Genberg
Sökord: Fastighetsbildning, fastighet, avstyckning, vindkraftverk, fastighetsbildningslagen, arrende, detaljplan, servitut

09/5196
Underhållsservitut
Författare: Erik Antonsson
Sökord: Underhållsservitut, underhåll, servitut, tillträdesservitut, utrymmesservitut

09/5195
Götalandsbanan -En värdering av ersättningen för markåtkomsten för delsträckan Mölnlycke-Rävlanda/ Bollebygd
Författare: Andreas Ekman, Denis Nähring
Sökord: Götalandsbanan, markåtkomst, värdering, expropriation, höghastighetsbana

09/5194
Extern förvaltning av ägarlägenheter
Författare: Johan Benjaminsson, Svante Nilsson
Sökord: Ägarlägenhet, ägarlägenhetsfastighet, samfällighetsförening, gemensamma utrymmen, gemensamhetsanläggning, förvaltning, extern förvaltning, bostadsrätt

09/5193
Fastighetsbildning vid nyexploatering
Författare: Lisa Nyström
Sökord: Fastighetsbildning, Markexploatering, Preliminärfråga, Fullföljdsåtgärd,Fastighetsbildningslagen, Delbeslut

09/5192
Hur miljöklassning av byggnader påverkar fastighetsvärdet - En studie med fokus på GreenBuildning
Författare: Johan Persson
Sökord: GreenBuilding, fastighetsvärde, fastighetsinvestering, miljöklassificering

09/5191
Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag - Nyttan av fastighetsvärdering vid värdering av fastighetsaktier
Författare: Mattias Eriksson
Sökord: Substansvärdering, fastighetsvärdering, extern räkenskapsanalys

09/5190
Värderingars pålitlighet -en studie över svenska fastighetsbolags värdering
Författarre: Oscar Carlsson, Måns Andersson
Sökord: Verkligt värde, fastighetsvärdering, lågkonjunktur, trovärdighet

09/5189
Att bilda ägarlägenheter
Författare: Magnus Källström, Karl Rüter
Sökord: Ägarlägenhet, ägarlägenhetsfastighet, fastighetsbildning, fastighet, 3D-fastighet, tredimensionell fastighet, gemensamhetsanläggning, andelstal

09/5188
Servituts begränsningar
Författare: Ingvar Lundquist, Lotta Rylander
Sökord: Markåtkomst, servitutsrekvisit, i visst hänseende, stadigvarande betydelse, ändamålsenlig markanvändning, väsentlig betydelse

09/5187
Förändrad hyressättning och dess konsekvenser
Författare: Christian Tufvesson
Sökord:

09/5186
Finanskrisen 2008/2009 - vad händer sedan?
Författare: Patrik Carlsson
Sökord: Finanskris, subprime, mortgage, originate-to-distribute, framtidens ekonomiska system
*Kandidatuppsats*

09/5185
RETIS
Författare: Jonas Hermansson
Sökord:

09/5184
SDI-krav på geodatamängder
Författare: Kristian Bergstrand
Sökord: Infrastruktur för geodata, geodatamängder, SDI-krav, värdering

09/5183
Kapitalstruktur i svenska fastighetsbolag - styrande faktorer
Författare: Per Larsson & Claes Lennartsson
Sökord: kapitalstruktur, justerad soliditet, affärsrisk, finasiell risk, skuldsättningsgrad

09/5182
Förordnande av avtalsnyttjanderätter vid fastighetsreglering
Författare: Nils Fält & Åsa Cademar Nilsson
Sökord: fastighetsreglering, förordnande, avtalsnyttjanderätt, JB 7:29, FBL 5:33a

09/5181
Tolkning av samfällda vägars läge
Författare: Susanna Åström
Sökord: tolkning, samfällighet

2008

08/5180
Fastighetsförsäljning i bolagsform - En juridisk jämförelse mellan fast och lös egendom
Författare: David Arvidsson, David Ivarsson
Sökord: Sakrättsligt skydd, tradition, denuntiation, fastighetsköp

08/5179
Positioneringar på fastighetsmarknaden - en studie av fastighetsbolags marknadsandelar och tillhörande strategier
Författare: Christian Larsson
Sökord: Marknadsandelar, positionering, strategi, fastighetsmarknaden, fastighetsbolag, marknadsledare

08/5178
Lantmätares tolkning av 3 kap. FBL - en studie rörande tillämpningen av ramlagen
Författare: Anna Mattsson, Karin Öhman
Sökord:

08/5177
Klyvning vid tvist -lottilldelning
Författare: Johan Karlsson & Daniel Strand
Sökord: Klyvning, tvist, fastighetsbildningslagen, offentlig auktion,
inteckningar, lottilldelning

08/5176
Olika anläggningars lämplighet som gemensamhetsanläggning
Författare: Jonathan Gunnarsson, Karl Hallgren
Sökord: Anläggningslagen, fastighetssamverkan, gemensamhetsanläggning, lämplighet, stadigvarande betydelse
**Utsett till bästa examensarbete inom fasttighetsrätt/rättsekonomi
år 2008 av ASPECT**

08/5175
Sammanträde i lantmäteriförrättning
Författare: Anna Holgersson, Anna Isgren
Sökord: Sammanträde, förrättningslantmätare, förrättningsprocessen, fastighetsbildningslagen, överenskommelser, rättssäkerhet

08/5174
Inaktuella detaljplaner
Författare: Erik Blohm
Sökord: Detaljplan, genomförandetid, Plan- och bygglagen, bygglov, mindre avvikelse, godtagbar avvikelse

08/5173
Försäljning av fastighet direkt eller via aktiebolag - En jämförelse av ekonomiska konsekvenser
Författare: Erik Herder, Daniel Wallenås
Sökord:

08/5172
Offentlig privat samverkan - En kartläggande studie kring inställningar i Sverige
Författare: Ola Magnusson, Katarina Nilsson
Sökord: Offentlig Privat Samverkan, OPS, Public Private Partnership, PPP, projektfinansiering, privat finansiering, effektivisering, livscykeltänk

08/5171
Skolsjutsplanering med hjälp av GIS - en fallstudie i Kristianstads kommun
Författare: Cecilia Pihl
Sökord: GIS, School transport planning, network analysis

08/5170 
I visst hänseende - Graden av ianspråktagande av tjänande fastighet enligt reglerna för tredimensionell fastighetsbildning
Författare: Eric Arnehed
Sökord:

08/5169
Lantmäteriförättning i projektform
Författare: Elin Eklund, Linda Wijk
Sökord: Projekt, förrättningshandläggning, förrättningslantmätare, tjänstemannaansvar, förvaltningsrätt

08/5168
Hur påverkas fastighetsinvesteringar av konjunkturen? - En studie på nationell och regional nivå
Författare: Hanna Blomgren, Peter Ullmark
Sökord: Makroekonomiska variabler, konjunktur, fastigheters lönsamhet, diversifiering

07/5167
The Interaction between National Forest Management and Rural Life in Burkina Faso - An example from Yaho
Författare: Malin Gustafsson, Lina Norman
Sökord:

07/5166
Lagring och felanalys av rättigheter i den digitala registerkartan
Författare: Ronnie Ljunggren
Sökord:

08/5165
Prövning av strandskyddsdispenser -fallstudie för Hällefors kommun och Västervik kommun
Författare: Björn Bodin
Sökord: strandskydd, bygglov, kommuner, länsstyrelsen, dispens

08/5164
Detaljplaneläggning av allmänhetens tillträde till kvartersmark
Författare: Sara Grafström
Sökord:

08/5163
Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmlö kommun
Författare: Andréas Hansson, Marcus Jönsson
Sökord: fastighetsekonomi, industrifastighet, investering, fastighetsägande, fastighetsmarknaden

08/5162
Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning
Författare: Ivan Bosnjak, Erik Uppman
Sökord: ombildning, hyreshusmarknad, bostadsrätt, vinst

2007

07/5161
Ägarlägenheter -säkerställande av rättigheter och förvaltning av gemensamma utrymmen
Författare: Linda Karlsson, Helena Sääf
Sökord: ägarlägenheter, officialservitut, gemensamhetsanläggning, samfällighetsförening, föreningsförvaltning

07/5160
Förköpslagens hanteringskostnader -Ur kommunalt perspektiv
Författare: Emil Ekstrand, Andreas Lundh
Sökord: förköpslagen, markförvärv, administrativa kostnader, kommuner, generella avståenden, inskrivningsmyndigheten, fastighet
**Användes som källa i Boverkets rapport Utvärdering av förköpslagen (1967:868) år 2008 (se bla tredje stycket i förordet)**

07/5159
Regionala skillnader i förrättningskostnader - tänkbara orsaker
Författare: Åsa Larsson, Sara Lindgren
Sökord: förrättningsstatistik, tidsåtgång, sakägare, avgift

07/5158
Analys av översvämning i Höganäs kommun - analys av höjd havsnivå och ökad nederbörd
Författare: Linda Adler
Sökord: Gis, risk och sårbarhetsanalys, översvämning, klimatförändring

07/5157
Kartografi för datorskärmar - hur kartor kan stilsättas på internet
Författare: Rasmus Lindberg
Sökord: GIS, kartografi

07/5156
Jordförvarslagens tillämpning - påverkan på skogsbruksfastigheter och effekter för glesbygden
Författare: Emil Leander
Sökord: Jordförvärvslagen, Skogsbruksfastigheter, Glesbygd, Västernorrlands län

07/5155
Friköp av Bostadsrätter
Författare: Fabian Kjessler, Olle Winroth
Sökord: Friköp, Frivillig likvidation, Bostadsrätt, Bostadsrättsförening, Småhusförening, Totalvärde

07/5154
Arealuppgifter i fastighetsregistret - vilken kvalitet håller de
Författare: Carolina Gustafsson
Sökord: Areal, fastighetsregister, mätning, kvalité

07/5153
Starkströmsledningar vid nybildning av tredimensionella fastigheter
Författare: Oskar Berglund, Mattias Sjöberg
Sökord:

07/5152
Integrering av mobila enheter i verksamhetssystem
Författare: Joakim Antonsson, Johan Hasselström
Sökord: mobila system, GIS, GPS, BOSH, tracking

07/5151
Förhandsavtal vid bostadsrättsupplåtelse
Författare: Björn Bergkvist
Sökord: Förhandsavtal, bostadsrätt, upplåtelse, bokningsavtal, reservationsavtal, optionsavtal och terminsavtal

07/5150
Fastighetsbildning på landsbygden
Författare: Lisa Bondesson
Sökord: Fastighetsbildning, landsbygd, landsbygdsutveckling, jord-och skogsbruksfastigheter, lämplig fastighet, planläggning

07/5149
Andelsservitut - ett hållbart fastighetsbildningsinstrument?
Författare: Linus Johnson
Sökord: andelsservitut, fastighetsbildning, servitut, avstyckning, andelsupplåtelse, samfällighet

07/5148
Väghållare inom Detaljplanerat område
Författare: Thomas Micha
Sökord: Anläggningslagen, detaljplan, huvudman, plan-och bygglagen, väghållning och väglagen.

07/5147
Samspelet i exploateringsprocessen
En studie omn byggherrens risker som exploatör i processen med kommunen

Författare: Elin Neckén
Sökord: Byggherre, kommun, exploateringsprocess, förhandling, planprocess, planmonopol

07/5146
Fastighetsbildning vid vatten
Författare: Per-Olov Swedmark
Sökord: Fastighetsbildning, vattenområde, förrättningsakt och lämplighetsvillkor

07/5145
Sammhällsekonomiska kalkyler - En lämplig del av beslutsunderlaget vid förändrad markanvändning
Författare: Martin Midler
Sökord:

07/5144
Tredimensionell fastighetsbildning -Hur har möjligheten utnyttjats och vilka faktorer påverkar användningen?
Författare: Julia berglund, Erik Persson
Sökord: 3D, tredimensionell fastighetsbildning

07/5143
Prissättninga av nyproducerade bostadsrätter
Författare: Linda Helte, Malin Johannesson
Sökord:

07/5142
Jordbruksfastigheter uppdelade på flera ej intilliggande skiften - Lämplighet och praktisk tillämpning
Författare: Marie-Louise Johansson, Mikael Lennung
Sökord: Fastighetsbildning, landsbyggd, jordbruksfastighet, brukningsavstånd, 3 kap 1 § FBL, lämplig fastighet, 3 kap 5 § FBL, företagsekonomiska kravet, jordförvärv, skifte

07/5141
Planeringsportal för Södra hamnen, Helsingborg
Författare: Lina Johansson, Anders Skoog
Sökord: GIS, planeringsportal, planprocess, Helsingborg, karttjänst, WMS, GeoRSS, GeoDRM

2006

06/5140
Närcentrum för långsiktig framgång -en studie av Hagsätra centrum i Stockholm
Författare: Sofia Iderheim
Sökord: närcentrum, Hagsätra, långsiktigt hållbart och framgångsrikt

06/5139
Vinstfördelning vid servitutsförättningar
Författare: Johan Cedergren, Veronica Karlsson
Sökord:

06/5138
Geografisk tillgänglighetsanalys för planering av räddningstjänst
Författare: Martin Palm
Sökord:

06/5137
Land Use Rights  i Shangai - en trygg investering?
Författare: Linnéa Lindqvist, Jennie Nilsson
Sökord: land use rights, markrättigheter, investering, inteckning

06/5136
Redigering av punktdata i webbkarta med WFS-teknik
Författare: Therése karlsson
Sökord: Karttjänst, WFS, Java, Servlet, ArcSDE, Redigering, Användargränssnitt

06/5135
Hyressättning enligt Malmömodellen
Författare: Emil Bergsten, Daniel Josefsson
Sökord: Malmömodellen, hyressättning, hyror, Hyresgästföreningen, MKB, bruksvärde, självkostnad, läge, standard

06/5134
How to as a Foreigner Purchase Real Estate in Poland - According to the New Regulations
Författare: Magdalena Kokkonen
Sökord:

06/5133
Svenska REITs - Behov och förutsättningar för ett införande
Författare: Marcus Skoglund
Sökord: Svenska REITs, dubbelbeskattning, fastighetsinvestering

06/5132
Bostadsrätter som underlag för säkerställda obligationer
Författare: Johanna Arntell
Sökord:

06/5131
Köp av bostad i Spanien - en riskfylld affär?
Författare: Cecilia Nykvist
Sökord: Köp, Spanien, bostad

06/5130
Mer ansvar till exploatören - en snabbare exploateringsprocess?
Författare: Lina Björk, Mattias Hägg
Sökord: exploateringsprocess, exploatering, ansvar, tidsåtgång

06/5129
Natura 2000 och fastighetsbildning
Författare: Kim Alriksson, Johan Broglin
Sökord: Natura 2000, fastighetsbildning, miljöbalken, förrättningslantmätare

06/5128
Exploateringsprocessen för husbåtsboplatser
Författare: Fredrik Persson, Björn Ganzer
Sökord:

2005

05/5127
Fastighetsreglering eller lagfart?
Författare: Anna Magnusson
Sökord: Fastighetsreglering, stämpelskatt

05/5126
Behövs fastighetsplaner?
Författare: Viola Brunner
Sökord: Tomtindelning, fastighetsplan, plangenomförande

05/5125
Prissättning av fastighet vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
Författare: Nina Whitling
Sökord: bostadsrätt, ombildning, hyreshus, värde, pris, bostadsrättsförening, hyresrätt

05/5124
Öresundsbrons betydelse för småhusmarknaden i Malmöregionen
Författare: Jimmi Danielsson, Magnus Landgren
Sökord: Öresund, Öresundsbron, småhus, fastighetspriser, integration

05/5123
Stora fastigheter -fördelar och begränsande faktorer
Författare: Åsa Lindblad, Helena Nyberg
Sökord: 

05/5122
Customary Land Tenure in Ashanti, Ghana
Författare: Johanna Berntsson, Åsa Rick
Sökord: Customary law, land tenure, Ashanti, stool

05/5121
Värdering av intrång i skog -en studie av 1950 års skogsnorm och Lantmäteriverkets förslag till ny metod
Författare: Lars Renström
Sökord: 

05/5120
Skånekartan i mobiltelefonen
Författare: Marika Olsson
Sökord: Skånekartan, kartografi, kravspecifikation, mobil karttjänst, användarundersökning, produktundersökning

05/5119
Upplåtelseformer i nybyggda flerbostadshus
Författare: Sofia Berglund
Sökord: 

05/5118
Ystads Sandskog - äga eller arrendera
Författare: Anna Andersson, Lina Högberg
Sökord: Sandskogen, fastighet, arrende, äganderätt

05/5117
Samfällighetsföreningar -Uttaxering
Författare: Fredrik Warnquist
Sökord: samfällighetsförening, uttaxering, exekutionstitel, förmånsrätt 

05/5116
Integration of Icon and Text Positioning Algorithms in Web Map Service
Författare: Peter Ringberg
Sökord: real-time maps, icon and text palacement, WMS servers, WMS clients

05/5115
Stora bostadsfastigheter på landsbygden - Fastighetsbildning och markanvändning
Författare: Kristoffer Persson
Sökord: bostadsfastighet, fastighetsbildning, markanvändning

05/5114
Enskilda vägar -kommunalt bidrag i Skånes kommuner
Författare: Ruxandra Lazar
Sökord: 

05/5113
Prissättning av kommunal tomtmark
Författare: Bärne Josefsson, Maja Gullmo
Sökord: Kommunal tomtmark, prissättning, tomtkö, marknadsvärde, Helsingborg, Malmö, Eslöv, Simrishamn

05/5112
Boplikt och marknadsvärden
Författare: Lina Schlyter
Sökord: 

05/5111
Informal Settlements in Zanzibar - improvements by secured land tenure
Författare: Camilla Andersson, Kristina Örvill
Sökord: informal settlement, Zanzibar, Right of Occupancy, Title Deed, land tenure, land security, land information system, registration, adjudication, boundary

05/5110
Exploateringskalkyl - en modell för upprättande och utvärdering
Författare: Louise Andersson, Anna Haraldsson
Sökord: Markexploatering, exploateringskalkyler, gatukostnad, utvärdering, kalkylmodell

05/5109
Kvarteret Neptun - Förslag på stadsförnyelse i praktiken
Författare: Simon Lundh, Ero Nyström
Sökord: 

05/5108
Land Tenure in Zanzibar/Bruksrätt till mark i Zanzibar
Författare: Karin Björkén, Marielle Blixt
Sökord: Zanzibar, markhistoria, Markadministration, Marklagstiftning, Bruksrätt, Småföretagare, Finansieringsmöjligheter

05/5107
Tillbehör på industrifastighet
Författare: David Högberg, Mattias Nilsson
Sökord: Real estate fixtures, building fixtures, industrial fixtures, real estate tax assessment, tailor-made building, building construction

05/5106
Utveckling av geografiska webbapplikationer i mjuka förvaltningar - en fallstudie i Malmö stad
Författare: Peter Kasslid, Anna Larsson
Sökord: GIS, ArcIMS, Karttjänst, Webbapplikation, Map Server, förvaltning

Äldre examensarbeten

105 
Optionsteori applicerad på omsättningsbaserade hyreskontrakt 
Linda Hedberg

104 
Allmänna områden vid nyexploatering för bostäder - juridiska lösningar, kostnad och nytta 
Angelica Oscarsson, Jennie Sjöbeck

103 
Enhetlig förrättningsredovisning av servitut - En utvärdering av servitutskatalogen 
Björn Andersson

102 
Ersättning för övrig skada vid tvångsförvärv av bostad 
Erika Andersson, Pia Andersson

101 
The land administration system and the credit market in Zambia 
Liselott Sonesson, Anna Kristiansson

100 
Utveckling av en Web Map Server-klient - Standarder och tillämpning 
Tobias Lennartsson

99 
Interpolationsmetoder för restfelshantering i höjdled vid höjdmätning med GPS 
Runar Gisli Valdimarsson

98 
Jämförelse mellan lagen om byggande av järnväg och väglagen 
Urban Månsson

97 
Onyttiga samfälligheters förekomst - och komplikationer härom 
Helena Trönell

96 
Införande av GIS i en organisation - En fallstudie i Kristianstads kommun 
Christian Andersson, Johan Larsson

95 
Jämförelse mellan dansk och svensk stadsförnyelse 
Johan Björkman, Olof Sjödahl

94 
Småhus vid järnväg - buller, boende och fastighetsvärden 
Ulf Honeth, Urban Lönn

93 
Där hamnar kontoren - En studie av Malmös framtida kontorslägen 
Maria Göransson, Tobias Nilsson

92 
Ukrainas Hypoteksmarknad 
Richard Persson

91 
Hur skapas en bättre markanvändning - en studie av områdena Vildanden och Sparta i Lund 
Kristina Bodén, Jenny Olofsson

90 
Traditionell RTK kontra nätverks-RTK - en noggrannhetsjämförelse 
Malin Alm, Anna-Stina Munsin

89 
Den cykliska fastighetsmarknaden - fördröjningar på lokalhyresmarknaden 
Per Jereaus

88 
Agrarian Reform in the Phillines - an inventory of the "Comprehensive Agrarian Reform Program" and its effect on agricultural production 
Åsa Börjesson, Christel Nilsson

87 
Ersättning vid stängning av anslutning till allmän väg 
Rebecka Borgström, Annika Lagerqvist

86 
Stora bostadsfastigheter inom strandskydd 
Elin Andersson, Karolina Andersson

85 
Ersättning för rätt att upplåtelse av underjordiska ledningar 
Henrik Johansson

84
NetMAP en applikation för att skapa karttjänster
Kerstin Eriksson, Lisa Johansson

83 
Värdering vid fastighetstaxering - En genomlysning av modellen för industrifastigheter 
Maria Arvidsson, Ulrika Kristell

82 
Externhandelns lönsamhet för en kommun- En studie av Handelsplats Center Syd i Kävlinge 
Martin Calmtorp, Magnus Lundmark

81 
Nytänkande i tillverkningsföretag - En studie av strategier, fastighetsportföljer och trender 
Maria Kristoffersson, Karin Petersson

80
Kontorslokalisering i ett framtida Malmö 
Martin Larsson

79 
Varför är låneräntan högre för bostadsrätter än för villor - En studie av den svenska bolånemarknaden 
Oskar Davidsson, Magnus Sundström

78 
Kalifornisk och svensk fastighetsvärdering - mer än en ocean emellan? 
Sofia Nordahl

77 
Forskningsparker ur ett fastighetsperspektiv 
Martin Kjellman, Magnus Åkesson

76 
Lägesfaktorers betydelse vid lokaliseringsbeslut - en studie i Malmö och Köpenhamn 
Lena Berg, Emma Eliasson

75 
Development of a Statistical Analysis Tool for GIS with an Application to Social Sciences in Uganda 
Karin Gullstrand, Maria Ljungblom

74 
Transaktionskostnader vid fastighetsköp 
Emma Köping, Charlotte Olsson

73 
Den polska bostadsmarknaden - bostadssituation, upplåtelseformer och finansiering 
Katarina Guschulbauer

72 
Funktionsentreprenad vid husbyggnad 
Kristina Englund

71 
Women´s registered ownership in an Improvement Area in Lusaka, Zambia 
Lisa Hydrén

70 
ArcCadastre i planprocessen - underlättar det hanteringen av detaljplaner i Lunds kommun 
Hans-Olov Ohlsson

69 
Control of further Expansion of epontaneous Settlements through Land Development - Villa El Salvador, Lima, Peru 
Jens Andersson

68 
Fokusering av fastighetsportföljer - en studie av fastighetsbolagens strategier och bestånd 
Börje Fennhagen, Thomas Green

67 
Villa Sunna - en studie av intresseavvägning i planprocessen 
Anders Alm

66 
Att sälja ett city - hur Malmö kan locka danskar att konsumera i Malmö 
Cecila Adolfsson, Caroline Aldén

65 
Ett områdes potential - med exemplet Östra hamnen i Malmö 
Andreas Dufva, Erik Sjöstedt

64 
SWEPOL LINK - tillståndsprocesserna 
Ulrika Lindsköld, Tina Thorsson

63 
Gated Communities 
Jenny Nählstedt, Christian Uhr

62 
Konkurrensneutral internhyra - en studie av tio landstings internhyressystem för vårdlokaler 
Kristina Lundmark, Jessica Rydén

61 
Evaluating Property, Investment Proposals - A Study of the evaluation process within a construction contractor firm 
Thomas Svensson

60 
Relationer och samverkan i exploateringsprocessen 
Jesper Lunden

59 
Rejkjaviks Flygplatsområde - värdering av tre planeringsalternativ 
Linda Ekeroth, Christina Ivarsson

58 
Quality of Geographic Information - Development of a system for quality labeling of Map Data for Routing Applications 
Eva-Lotta Bengtsson, Hanna Tuvesson

57 
Real Estate Valuation in Vietnamn - a study on the implementation of markedbased valuation methods in a changing economy 
Kristin Andersson, Marie-Louise Svensson

56 
Location - Depentdent Map Services via WAP - a study with focus on the XML-based languages GML and SVC 
Markus Nilsson, Ola Setterby

55 
Handelsföretagens etablering - en studie av process och aktörer 
Susanne Nylén, Therese Udd

54 
Utbyte av metadata för geografisk information - komparativ studie av metadatabaser i Öresundsregionen 
Jenny Andersson

53 
Hyror på lokaler - En studie av hyressättningen på äldre utbildningslokaler 
Christer Nothnagl

52 
Seniorboende -en av många boendeformer för äldre
Jenny Moberg, Vaileth Månsson  

51 
Är det lämpligt att upphandla hela den operativa fastighetsförvaltningen? – En fallstudie av Kärnfastigheter i Helsingborg 
Jenny Moberg, Anna Schierenbeck

50 
Area Analyses and GIS – A Case Study Focused on Project Development 
Wiveca Mauritz, Sofia Tholerus

49 
Utveckling av simuleringsverktyg för fysisk planering 
Johan Ander

48 
Applikationsutveckling för överföring av adressinformation till GIS-databas 
Erik Bengtsson

47 
Miljöstatusimplementering i ett fastighetsföretag 
Kristina Carling, Viktoria Lundborg

46 
Fastighetsföretaget som developer och aktiv partner vid kommersiella projekt 
Magnus Andersson, Marcus Johansson

45 
ISO 9000 i fastighetsförvaltande bolag – en introduktion till standarden och en studie av tre certifierade fastighetsföretag 
Anna Brage

44 
Miljöbalkens inverkan på köp och försäljning av kommersiella fastigheter 
Maria Frid

43 
Applikationsutveckling för GIS i Helsingborgs stad – Ett exempel för projektet Healthy Cities 
Johan Ludvigsson, Mårten Olsson

42 
Avskrivningsstrategier – skattefördelar genom kreativ hantering av kostnader i samband med ombyggnadsåtgärder 
Staffan Sundström, Fredrik Åkesson

41 
Framtidens förvaltningsritningar - en studie om digital ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning 
Thomas Jakobsson, Niklas Linnsén

40 
Framgångsfaktorer vid återanvändning av lagerlokaler 
Jörgen Hermansson

39 
GIS på Internet - en studie av programutbud samt genomförande av ett praktiskt test 
Maria Svensson

38 
Medborgarinflytande i detaljplaneringen 
Marianne Svensson, Frida Åkesson

37 
Tvångsförvärv av fast egendom - en jämförelse mellan olika förfaranden 
Torbjörn Lagrelius, Susanne Norlindh

36 
Diversifiering och åsättande av riskpremier på den svenska fastighetsmarknaden 
Andreas Birgersson, Mikael Stellinger

35 
The Formal and Informal Sectors in Harare, Zimbabwe –Relation to the Commercial Real Property Market 
Adam Falkenström, Kristin Karlsson

34 
Förebyggande fastighetsförvaltning – En studie av omflyttningen 
Iréne Lindström

33 
Sveriges hyresfastigheter 
Anders Persson, Pär Sjöstrand

32 
Visualisering av landskapsutveckling 
Maria Lindedal

31 
Informal Settlements in Guatemala City – access to land 
Kristina Jauring

30 
GIS för översiktsplanering 
Anders Bengtsson

29 
Uppdatering av kartografiska databaser genom fortplantning 
Anna-Karin Hellström

28 
Intercultural communication 
Camilla Ehnar

27 
Fastighetsekonomisk analys av studentbostäder 
Karolina Abelsson, Jessica Arvidsson

26 
Den nya miljölagstiftningens ekonomiska inverkan på fastighetsbranschen 
Maria Sjunnegren

25 
Ersättningsbeslut enligt AL, FBL och LL 
Pernilla Gustavsson, Magnus Petersson

24 
Minor field study on land use planning and land allocation in Vietnam 
Helena Rexling, Sofi Rosqvist

23 
Analys av Öresundsregionens marknader i allmänhet och fastighetsmarknadens i synnerhet-dess integration och barriärer 
Peter Syren

22 
Geografiskt informationssystem för skyddsrumshantering 
Erika Westesson

21 
Property rights in Ukraine - an inventory of Property Rights in Apartementss and their Registration 
Maria Olsson

20 
Kvalitetsinriktad Fastighetsentreprenad - anbudsutvärdering och genomförande 
Carl Brodelius

19 
En komparativ marknadsanalys i teorin och praktiken 
Britta Cesar, Christina Liljemark

18 
Kunskap om kunden – En fallstudie i koncentrerad marknadsföring i ett fastighetsbolag 
Andreas Meyer

17 
Satellitdata för digital landskapsmodell 
Henrietta Ridell

16 
Digital bakgrundskarta 
Ulrika Antonsson

15 
Per Albin-linjens framtid – Militärhistoriska monument eller mångsidiga strandbodar 
Pernilla Sjögren

14 
Planer för småhus från sjuttiotalet - en studie av nyexploatering med exempel 
Sara Lörelius

13 
Kundorienterad bostadsförvaltning 
Mikaela Carlsson, Christina Lorentzen

12 
Marknadsföring av kommersiella fastigheter 
Bo Olsén, Fredrik Sörlin

11 
Nya användningsområden för befintliga fastigheter 
Anna Johansson

10 
Generalisering av linjer i verktormiljö 
Ulf Minör


Miljöledning i fastighetsföretag - en fallstudie i ett fastighetsbolag med kommersiella lokaler 
Sara Eliasson


Effekter vid stängning av järnvägsövergångar - en analys av effekter ersättning och anpassning på främst lantbruksföretag och skillnader mellan slätt- och skogsbygd 
Samuel Norrlin


Mål och medel i den statliga rationaliseringspolitiken- exempel på tillämpning i Västra Hoby 
Pär Hultberg


Enskilda vägar - modell för kommunal hantering av vägfrågor 
Malin Hugert


Fastighetsekonomisk informationshantering och egenutveckling av databaser - ett "yoghurtprojekt" för kommunalt fastighetsföretagande 
Åsa Håkansson


Informationshantering vid fastighetsförvaltning - en fallstudie över hur en kommunal fastighetsorganisation kan utveckla en IT-strategi 
Ulrika Norberg, Sara Torstensson


Kommunal kartdatabas för GIS-tillämpningar och internationella standarder för geografisk information 
Måns Forsberg, Björn Lathi


Analys av driftskostnader för hyresfastigheter. Modeller för prognostisering och påverkande faktorer 
Magnus Tengborg


Förvaltningsplan - Ett medel till förbättrad lönsamhet - ett modellförslag 
Lars Friman

Sidansvarig: