lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Förteckning över årets presentationer: 2022

Presentationsveckan är i år: 2022-05-30 - 2021-06-03

Årets arbeten kommer att presenteras här under våren.

 

Seminarier för examensarbeten VT 2021 på Fastighetsvetenskap

2020 gjorde vi en del förändringar i hur presentationerna av examensarbeten går till. Dels skapade vi en examensvecka då alla (eller de flesta) examensarbetena presenteras. Men dessutom hade vi - då som nu, Covid-19 att förhålla oss till vilket innebär att vi inte kunde, eller ännu kan, hålla till på Campus (om det inte hinner ändra sig). Därmed körs seminarierna över Zoom. 

Tanken med examensveckan är dels att effektivisera handledning och examination och dels att förstärka karaktären av att examinationen av examensarbetet också innebär examination på L-programmet. Med en vecka där de flesta i en årskurs (som skriver i Fastighetsvetenskap) alla presenterar och opponerar bör känslan av examen på fem års studier förstärkas. Det blir också enklare för er studenter att hålla koll på när era kursare har sina presentationer, och kanske också gå på dem. Vi uppmuntrar till att ni går på varandras presentationer, man lär sig när man är publik och för den som presenterar och opponerar är det roligare med fler i publiken.

Nu över till själva förfarandet. Grunden är att vi har pass på 3½ timmar där 3 examensarbeten examineras och där de som presenterar på passet också opponerar. Passen är antingen 8:30-12:00 eller 13:00-16:30. Passen ses i grunden som en helhet, även om det är kort paus mellan de olika presentationerna. Alla författare och opponenter förväntas vara med på hela sitt pass. Inbjuden publik har möjlighet att välja eftersom vi har pauser mellan presentationerna. Författare har ca 15 minuter till presentation och opponenter har ca 20 minuter till opponering. Det är viktigt att författare och opponenter förbereder sig för att hålla sin tid. Både författare och opponenter använder PowerPoint (eller motsvarande) som stöd för sina presentationer.

Opponenterna på ett arbete gör en gemensam opposition. Detta ska särskilt noteras av de opponenter som ska opponerar tillsammans men inte skriver tillsammans, ni ska alltså förbereda en gemensam opposition. Det krävs att båda är aktiva både i förberedelserna och vid seminariet.

Varje enskilt seminarium avslutas med att examinatorn avger sitt omdöme, och godkänner utan krav på komplettering, med specificerade mindre krav på komplettering eller med krav på större förbättringar. Historiskt har det vanligaste varit mellanalternativet.

Oppositionen godkänns eller underkänns direkt på seminariet, förutsatt att opponenterna har skickat sin skriftliga opposition till examinatorn på förhand.

Allmän information

Färdiga examensarbeten kommer från och med hösten 2014 att publiceras i universitetets gemensamma publikationsdatabas LUP. Äldre examensarbeten kommer att föras in i LUP allt eftersom. 

Kandidatarbete i fastighetsvetenskap (VFTL01), 15 hp

Examensarbete för kandidatexamen är avslutningen för den student som efter tre år önskar teknologie kandidatexamen. 

Kursplan (VFTL01) 

Examensarbete i fastighetsvetenskap (VFTM01), 30 hp

Examensarbete för civilingenjörsexamen är det vanligaste examensarbetet och avslutar civilingenjörsutbildningen. Läs noga igenom riktlinjer för handläggning av examensarbete innan du påbörjar examensarbetet. Ett examensarbete på den här nivån omfattar fem delar och alla delar ska vara färdigställda innan slutbetyg sätts.

Kursplan (VFTM01)

Riktlinjer (uppdaterade 2021)

För att examensarbetet ska kunna tryckas behöver det vara i ett visst format. Du hittar mallarna i rutan under den här texten.

Examen

Om examensarbetet är den sista kursen du blir klar med så innebär det att du nu kan ta ut examen. Det görs inte automatiskt utan det måste du göra själv.

Sidansvarig: