lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Klas Ernald Borges

Klas Ernald Borges är universitetslektor på avdelningen. Klas tog sin civilingenjörsexamen i lantmäteri på KTH, och återkom dit några år senare som doktorand. Han disputerade år 1996 med en avhandling om exploateringsprocesser i Portugal. Klas varvade sitt avhandlingsarbete med arbete i främst u-länder, både med långtids- och korttidskontrakt. Han fortsatte också med internationellt konsultarbete inom lantmäteriområdet efter disputationen. Han har arbetat sammanlagt ungefär 8 år utomlands i ett 10-tal länder. 

Klas påbörjade sin tjänst på LTH år 2000 och har sedan dess arbetat som lärare och ansvarig för civilingenjörsprogrammet i lantmäteri. Hans ämnesområden är framför allt fastighetsteknik, plan- och bygglagen, urban ekonomi och internationella lantmäteriperspektiv, och i någon utsträckning även frågor utifrån miljöbalken och om fastighetssamverkan. Han handleder och examinerar många examensarbeten inom de flesta delarna inom ämnet fastighetsvetenskap. 

Klas har publicerat artiklar på internationella konferenser och kongresser inom lantmäteriområdet, samt i svenska facktidskrifter.

 

Forskning

Klas har deltagit i forsknings- och utvecklingssamarbete med andra universitet om hur fysiska planer och urbana visioner kan genomföras på detaljnivå. Han deltar f n i forskningsarbete om höghastighetståg - vinstdelning och rätt till markvärdestegringar.

Sidansvarig:

Kontaktuppgifter

Universitetslektor 

Klas_Ernald.Borges@lth.lu.se

046-222 01 54