lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Eric Norén

Eric Norén är doktorand på avdelningen. Efter avlagd civilingenjörsexamen inom Lantmäteri på LTH har Eric arbetat knappt två år på statliga lantmäteriet i Uppsala, samt drygt tre år på statliga lantmäteriet i Malmö. Närmast innan doktorandtjänsten tillträddes var Eric specialistlantmätare på Lantmäteriet. Eric har erfarenhet från de flesta typer av lantmäteriförrättningar så som ledningsrätt, anläggningsförrättningar, slopning och borttagande av järnvägsövergångar m.fl. I sin tidigare roll som specialist på Lantmäteriet höll Eric kurser i anläggningslagen, ledningsrättslagen samt GIS-verktyg (dåvarande ArcCadastre).

Utöver forskning inom doktorandtjänsten undervisar Eric på institutionen i värderingspraxis och ersättningsregler vid olika typer av markåtkomst samt handleder examensarbeten som är i linje med den egna forskningen. Eric stöttar även i annan undervisning som ges av avdelningen.

Forskningsämne

Ersättning vid intrång i fast egendom, är det ett effektivt system? Det är den huvudsakliga frågeställningen som ställs i forskningen. Hur påverkar bestämmande av ersättning, med tillhörande ersättningsregler i lag, samhället utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Bidrar dagens ersättningssystem till att endast de mest värdefulla intrången i fast egendom genomförs? Hur ska intrång i fast egendom hanteras, och hur kan de motiveras i en bred kontext?

Forskning

Forskningen behandlar såväl fastighetsrätt som nationalekonomi. Utifrån rättsekonomisk analys ska gällande regler för expropriationsersättning analyseras och utvärderas. Vad kan i teorin förväntas ske när regler för ersättning vid allmänna intrång ändras?

Forskningen avser även att innehålla avsnitt av mer rättsfilosofiska aspekter: Vad är rättvis fördelning/ersättning vid infrastrukturintrång? Hur kan äganderätten anses stärkas av ändrade ersättningsregler etcetera?

Andra projekt

Eric deltar i ett projekt med Södra skogsägarna. I projektet undersöks äganderätten till skog, hur den påverkas av gällande svensk rätt, EU-rätt, myndigheters agerande m.m. Här kan man läsa mer om projektet och publicerat material.

Sidansvarig:

Kontaktuppgifter

Doktorand Fastighetsvetenskap

eric.noren@lth.lu.se

+46 46 222 77 68