lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Hans Lind

Jag började min forskarbana på KTHs lantmäteri- och Arkitektursektion under andra halvan av 1970-talet och skrev då bl. a. om fastighetsvärdering och kommunal planering. Var även med i en statlig utredning om tomträtt.

Från 1980-1992 var jag verksam vid Nationalekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet, både som doktorand och anställd i några olika forskningsprojekt. Min avhandling hette "Tanken bakom tänkta ekonomier: Om forskningsstrategi i modern nationalekonomi" och handlar som titeln antyder just om användande av modeller som redskap för att förstå en komplex verklighet. De forskningsprojekt jag var med i leddes av Peter Bohm och handlade dels om att mäta sysselsättningseffekter av sänkta arbetsgivaravgifter i Norrbotten med en kvasi-experimentell teknik, dels om experimentell nationalekonomi. Skrev också mer populärvetenskapliga böcker som "Nationalekonomi i Marx anda" och "Ordning på taximarknaden: Var god dröj", båda på SNS Förlag.

Från 1992 till och med 2015 var jag verksam vid avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi vid KTH. Förutom undervisning och handledning av doktorander rörde min forskning fyra huvudområden.

Det första området handlar om fastighetsvärdering och prisbubblor, där jag och Stellan Lundström under första halvan av 1990-talet hade ett stort projekt kring fastighetsvärderingarnas roll och kvalitet. Frågor som fått förnyad aktualitet under senare år.

Det andra området är hantering av fastigheter i offentlig sektor, t ex användning av internhyror och andra styrmekanismer för att få rätt fastigheter och rätt utnyttjande. Var bl. a. sekreterare i den utredning som 1996-98 utvärderade den statliga fastighetsreformen. Har tillsammans med flera kollegor skrivit rapporter till SKL om bl. a. underhållsplanering och om det är rationellt att äga eller hyra.

Det tredje området och det som dominerat under senare år är bostadsmarknaden, t ex frågor om hyresreglering, rollfördelning mellan offentlig och privat sektor och drivkrafter bakom bostadsbyggandet. Vid sidan av vetenskapliga publikationer har jag dessutom gett ut böckerna ”Bostäder på marknadens villkor” (med Stellan Lundström), ”Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur” (med Göran Cars och Thomas Kalbro) och senast ”Åtkomliga bostäder: Så gör vi det möjligt för hushåll med låga inkomster att hitta en bostad” (SNS Förlag).

Det fjärde området är frågor kring "construction management" där jag tillsammans med flera doktorander under senare år bl. a. skrivit om olika entreprenadformer och orsaker till kostnadsöverskridanden.

 

Den 1/1 2016 gick jag i pension från KTH. Sedan 1/7 2016 är jag styrelseledamot i Trafikverket och har även under många år varit rådgivare till styrelsen i SSSB (Stiftelsen Stockholms Studentbostäder). 

Sidansvarig: