lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Mänsklig aktivitet är starkt förknippad med mark; våra bostäder, arbetsplatser och fritidsaktiviteter är alla kopplade till de specifika platser där de bedrivs. Kopplingen mellan människa och plats gör att även kopplingar mellan människor uppstår genom kopplingen till platser. Genom, exempelvis, en persons bostads närhet till andra personers bostäder, och till annan mänsklig verksamhet, ingår varje person i ett sammanhang. Varje persons aktiviteter kommer därför att påverka även andra som är knutna till samma plats. 

Plats kan beskrivas på olika sätt, exempelvis som geografiskt läge eller som ett juridiskt begrepp. Fastigheten definierar på en och samma gång den geografiska avgränsningen av en plats och de juridiska rättigheter och skyldigheter som är förknippade med densamma. Fastigheten blir därför ett centralt begrepp i forskning som rör mark och dess användning. 

De kopplingar som fastigheten skapar mellan olika människor och verksamheter kan beskrivas som juridiska relationer; som rättigheter, friheter och skyldigheter. De juridiska relationerna ingår ofta i etablerade rättighetsknippen, som äganderätt, hyresrätt eller allemansrätt. Att på något sätt använda en fastighet innebär samtidigt ett val att använda en begränsad resurs till en viss användning, vilken utesluter konkurrerande användning. Det här är också definitionen av ett ekonomiskt beslut, och all användning av en fastighet kan därmed beskrivas och studeras i ekonomiska termer. Med ekonomisk metod kan vi studera både motiven till och konsekvenserna av en viss användning av ett stycke mark, d v s en fastighet. Vi kan också studera konsekvenserna för markanvändningen av olika fördelning av de rättigheter, friheter och skyldigheter som genom fastigheter kopplar människor till specifika platser och till varandra.

Vår styrka ligger i en samlad kompetens som låter oss analysera fastigheten från både ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Vi sätter stort värde vid, och är stolta över, att bedriva oberoende forskning med stor relevans för samhället.

Sidansvarig: