lu.se

Fastighetsvetenskap

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Hinder mot markexploatering

Seminariedag 15 november 2018

Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet utbildar civilingenjörer i lantmäteri i juridik och ekonomi. Vi bjuder för tionde året i rad in till ett heldagsseminarium i fastighetsrätt.

Programmet anmälningsformulär finns längre ner på sidan.

Denna gång är alltså ämnet Hinder mot markexploatering. Det är länge sedan det byggts så många bostäder i Sverige som just nu, men många projekt hålls tillbaka av regelsystemet. Seminariet kommer inte bara att ta upp problemen utan det ska även peka på vilket utrymme det finns för lösningar, där hindren övervinns.

Seminariet äger rum i Palaestra, belägen vid universitetsplatsen mitt i Lund. Adressen är Paradisgatan 4.

Kostnaden för deltagande (som inkluderar lunch, för- och eftermiddagskaffe samt fyllig kursdokumentation) är 4 895 kr plus moms. Överskottet kommer att användas för forskning på avdelningen.

Sista dag för anmälan och återbud var den 1 november 2018. Efteranmälan stängdes den 8 nov. Vill du anmäla dig under perioden 9-14 nov? Mejla seminarium@lantm.lth.se 

För frågor går det bra att mejla seminarium@lantm.lth.se eller att ringa Monika på tel. 046 222 73 92.

Seminarieprogram

8.15-9.00 Inskrivning och kaffe

9.00-9.05 Välkomsthälsning

9.05-9.50 Äganderätt och rådighetsinskränkningar - vem styr utvecklingen?
Anna Treschow, universitetsadjunkt LTH och rättspolitisk expert LRF

9.50-10.20 Paus med kaffe

10.20-11.10 Mark- och miljööverdomstolen och hindren mot bostadsbyggande
Ulf Jensen, professor emeritus

11.10-12.00 Kommunernas inflytande över strandskyddet inom detaljplan
Eidar Lindgren, universitetsadjunkt KTH

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.50 Artskyddet och byggandet
Pia Pehrson, advokat Foyen Advokatfirma

13.50-14.40 Allemansrätten vid bygglov och fastighetsbildning
Malin Sjöstrand, lektor LTH och Fredrik Warnquist, universitetsadjunkt LTH

14.40-15.10 Paus med kaffe

15.10-16.00 Proportionalitetsprincipen och skyddet för byggrätter i PBL
Stefan Molander, jurist SM Byggrätt

16.00 Seminariedagen avslutas

 

 

Här finns inbjudan och program som PDF-fil:

Talar- och ämnespresentationer

Äganderätt och rådighetsinskränkningar - vem styr utvecklingen?
Det har den senaste tiden talats och skrivits mycket om att äganderätten är under attack i Sverige. På vilket sätt attackeras äganderätten? Lyckas attacken och vad är effekterna? Vilka är de processer som ligger bakom utvecklingen? Hur påverkar det fastighetsägarnas möjligheter till markexploatering?
Anna Treschow - Anna är universitetsadjunkt vid Fastighetsvetenskap LTH, rättspolitisk expert på LRF Skogsägarna samt jord- och skogsbrukare. Tidigare var hon advokat och arbetade då främst med fastighetsrättsliga frågor inom de gröna näringarna. Hon har också arbetat som affärsjurist på LRF Konsult.

Mark- och miljööverdomstolen och hindren mot bostadsbyggande
Här jämförs statistiskt de fall i Mark- och miljööverdomstolen som gällt byggrätt och bygglov för bostadsbyggande med hur byggnadsnämnderna och mark- och miljödomstolarna beslutat. Förhindrar MÖD bostadsbyggande i fall där tidigare instanser sagt ja? Och hur hanterar MÖD de överklagade ärendena?
Ulf Jensen - Ulf är professor emeritus från Fastighetsvetenskap LTH och har varit gästprofessor på Högskolan Väst och på Chalmers. Han har ett brett expertområde: från bostadsrätt till fastighetspant och annan sakrätt till plan- och bygglagen.

Kommunernas inflytande över strandskyddet inom detaljplan
Hur hanteras allmänhetens tillgång till stränder i stadsbyggandet idag och hur bör det hanteras? En diskussion kring det särskilda skälet i MB 7 kap. 18 c punkt 5 och ett förslag till utvidgning av detta lagrum för att i högre grad ge kommuner rådighet över sina tätorter/stadsmiljöer.
Eidar Lindgren - Eidar är adjunkt på KTH sedan 2007 och arbetade tidigare på Lidingö kommun. Han har också varit sekreterare i statliga utredningar kring PBL. Hans expertområden är plan- och bygglagens regler om detaljplanering och bygglov samt miljöbalkens bestämmelser om riksintressen och strandskydd.

Artskyddet och byggandet Artskyddsförordningen är en utmaning för bostadsbyggandet men även för energi, industri, skogsbruket och infrastrukturprojekt. Vilka förbud finns och kan man komma runt eller anpassa projektet till förordningens krav?
Pia Pehrson - Pia är advokat och delägare på Foyen Advokatfirma med bakgrund i Vattenfall och domstol. Pia har mycket bred erfarenhet av omfattande tillståndsprocesser, markåtkomst, fastighetsbildning, detaljplaner, bygglov och exploateringsavtal.

Allemansrätten vid bygglov och fastighetsbildning
Allemansrätten påverkar bostadsbyggandet genom dess betydelse för detaljplaner, bygglov och fastighetsbildning. Det blir lätt snårig juridik när olika myndigheter och intressen möts och det gäller att hålla isär begrepp som strandskydd, fastighet, tomt och hemfridszon för att bena ut vad som egentligen gäller.
Malin Sjöstrand - Malin är juris doktor och lektor vid Fastighetsvetenskap LTH. Hon undervisar i fastighetsrätt och civilrätt. Malin har ett brett forskningsintresse som bl. a. omfattar markrättigheter, bostadspolitik och äganderätt.
Fredrik Warnquist - Fredrik är civilingenjör i lantmäteri och är universitetsadjunkt vid Fastighetsvetenskap LTH. Han har tidigare arbetat som både statlig och kommunal förrättningslantmätare.

Proportionalitetsprincipen och skyddet för byggrätter i PBL
En vanlig uppfattning har varit att en kommun är fri att dra in eller förändra detaljplaner så snart genomförandetiden löpt ut, men i 2010 års PBL gjordes viktiga förändringar som innebär att kommunen måste visa att skälen för ändringar ska väga tyngre än markägarens rätt. Hur balanseras intressena idag?
Stefan Molander
- Stefan var domare 1965-1975. Han deltog i Bostads-departementets arbete med PBL 1975-1985 och var bolagsjurist i NCC 1986-2001. Han har nu egen verksamhet inom byggjuridiken. Enmansutredare i SOU 2008:68 som låg till grund för nya PBL. Medförfattare till Kommentar till PBL.

Sidansvarig: